Tokaido (Tokyo-Kyoto Highway)

Kanagawa / Sakaigi

 

@

Namamugi, where Mr. Richardson (UK) was murdered by Satsuma Daimyo procession in 1862 (near Yokohama)

@

Odawara

@

Two more views of Tokaido

  @